Nasza Szkoła

+ Absolwecn SP
+ Absolwecnci SP
+ Absolwenci GIMNAZJUM
+ Absolwenci Gimnazjum 2001/2008
+ Absolwenci SP
+ DOKUMENTY SZKOLNE
+ Dyrekcja szkoły
+ Historia szkoły
+ INFORMACJE
+ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
+ Kalendarium
+ Nauczyciele
+ Pracownicy obsługi
+ Sprawdzian po kl VI
+ Statut
+ Szkolny zestaw programów
+ Słowo Dyrektora
+ WSO

Uczniowie i Rodzice

+ AKTUALNE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU I EGZAMINU
+ DYSLEKSJA
+ PODRĘCZNIKI 2012/2013
+ PODRĘCZNIKI 2014/2015
+ Programy nauczania
 -  Sprawdzian po kl VI
+ Szkolny Klub Europejski
+ TELEFONY
+ Tylko słabi gracze bior± dopalacze

Plany lekcji - Plan dowożenia


Plan lekcji na rok szkolny  2014/2015:

I SEMESTR 2014/2015-od 15 wrze¶nia 2014r.

I SEMESTR 2014/2015-od 20 paĽdziernika 2014r.

Dowożenie w  roku szkolnym  2014/2015

Przepraszamy, 
 • usterka techniczna
 • (brak linku)
 • Prosimy przejrzeć "newsy"

 •  

   
  REKRUTACJA 2014/2015

  Szczegóły w linkach poniżej:

  Inne druki, np. wnioski i podania dostępne s± w sekretariacie szkoły.


  ¦wiatełko do nieba


  Licznik

     odwiedzaj±cy

     odwiedzaj±cych online


  Pobierz

  + DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
  + Dla Nauczycieli
  + Dla Rodziców
  + Dla nauczycieli
  + Dla ucznia
  + Koło informatyczne
  + Na informatykę
  + Na informatykę klasy I
  + Na informatykę klasy III
  + OMNIBUS LU i LO (kl.I - 2010/2011)
  + OMNIBUS klasa I LU A 2011/2012 (sem.1)

  Szukaj

  Site Logo


  Google


  Sprawdzian po kl VI - Instrukcja dla ucznia

  Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycz±ca przebiegu sprawdzianu w klasie VI.

  Prawa i obowi±zki ucznia (słuchacza) przystępuj±cego do sprawdzianu okrela rozporz±dzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z póĽn. zm.).

  1. Uczeń (słuchacz) zgłasza się na sprawdzian w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodnicz±cego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

  2. O ustalonej godzinie zdaj±cy wchodz± do sali pojedynczo, według kolejnoci na licie i zajmuj± wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzaj±cy tożsamo¶ć (np. ważn± legitymację szkoln±) i okazać go, jeli zostanie o to poproszony.

  3. Na sprawdzian uczeń (słuchacz) przynosi ze sob± wył±cznie przybory do pisania i rysowania:pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i k±tomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urz±dzeń telekomunikacyjnych.

  4. Przewodnicz±cy zespołu nadzoruj±cego w obecnoci przedstawicieli zdaj±cych odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

  5. Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie ustalonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  6. Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodnicz±cego zespołu nadzoruj±cego zdaj±cy ma obowi±zek:

  a) zapoznać się z instrukcj± zamieszczon± na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie w±tpliwoci może poprosić o jej wyjanienie członków zespołu nadzoruj±cego,

  b) sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy s± one wyraĽnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza przewodnicz±cemu zespołu nadzoruj±cego sprawdzian, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu sprawdzianu,

  c) zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego;  przypadku uczniów korzystaj±cych z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów ze specyficznymi trudnociami w uczeniu się zestawy egzaminacyjne koduj± członkowie zespołu nadzoruj±cego.

  7. Czas przeznaczony na rozwi±zywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynnoci organizacyjnych.Przewodnicz±cy zespołu nadzoruj±cego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdaj±cego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwi±zywania zadań.

  8. Zdaj±cy rozwi±zuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wył±cznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).

  9. Zdaj±cy zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy) niewidomych, słabowidz±cych, niedowidz±cych, słabosłysz±cych , niesłysz±cych, z upoledzeniemumysłowym w stopniu lekkim, niesprawnych ruchowo oraz czniów ze specyficznymi trudnociami w uczeniu się).

  10. W czasie trwania sprawdzianu zdaj±cy pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególnoci:

  a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opucić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodnicz±cego zespołu nadzoruj±cego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiaj±cych kontaktowanie się zdaj±cego z innymi osobami, z wyj±tkiem koniecznoci skorzystania z pomocy medycznej),

  b) nie opuszcza miejsca wyznaczonego mu w sali,

  c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdaj±cymi,

  d) nie wypowiada uwag i komentarzy,

  e) nie zadaje żadnych pytań dotycz±cych zadań egzaminacyjnych,

  f) nie korzysta z żadnych urz±dzeń telekomunikacyjnych.

  11. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwi±zywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia (słuchacza), wniesienia przez ucznia (słuchacza) do sali egzaminacyjnej urz±dzenia telekomunikacyjnego albokorzystania przez ucznia (słuchacza) z urz±dzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej, zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniaj±cypracę pozostałym uczniom (słuchaczom) przewodnicz±cy szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian danego ucznia (słuchacza), unieważnia mu sprawdzian i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu.

  12. Zdaj±cy, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodnicz±cemu zespołu nadzoruj±cego przez podniesienie ręki i zamyka swój zestaw egzaminacyjny. Przewodnicz±cy lub członek zespołu nadzoruj±cego sprawdza poprawno¶ć kodowania i odbiera pracę. Dodatkowo, jeżeli zdaj±cy zgłasza zakończenie pracy wczeniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem – przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego przewodnicz±cy lub członek zespołu nadzoruj±cego sprawdza, czy uczeń (słuchacz) zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń (słuchacz) wychodzi, nie zakłócaj±c pracy pozostałym pisz±cym.

  13. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwi±zywanie zadań uczniowie (słuchacze) kończ± pracę z zestawem zadań i stosuj± się do poleceń przewodnicz±cego zespołu nadzoruj±cego.

  14. Uczniowie z opini±/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, zawiadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawnoci oraz ci, którzy maj± pozytywn± opinię rady pedagogicznej, maj± prawo do zdawania sprawdzianu w formie i warunkach dostosowanych do ich dysfunkcji zgodnie z Komunikatem

  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowaniawarunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE.

  15. Jeżeli uczeń/słuchacz uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotycz±ce jego przeprowadzania,o n lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog± w terminie 2 dni od daty sprawdzianu

  zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właciwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

  16. Dyrektor właciwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotycz±cych przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt 15, lub z urzędu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany sprawdzian, jeżeli to naruszenie mogło wpłyn±ć na jego wynik.

  17. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwi±zywania zadań przez uczniów (słuchaczy) skutkuje unieważnieniem sprawdzianu tych zdaj±cych (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

  Uczeń (słuchacz) przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  18. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwi±zywania zadań przez ucznia (słuchacza), który przyst±pił do sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia (słuchacza). W zawiadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla tego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się „0”. .


  Data utworzenia: 26/02/2009 @ 09:33
  Ostatnie zmiany: 25/03/2013 @ 09:26
  Kategoria : Sprawdzian po kl VI
  Strona czytana 1541 razy


  podgl±d wydruku podgl±d wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

  RADA RODZICÓW

  RADA RODZICÓW


  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  SPORT W SZKOLE

  STRONA Z DZIENNIKIEM


  SPORT W SZKOLE


  Napisz do nas

  Nasz adres:
  Zespól Szkół w Krzęcinie
  ul. Pogodna 4
    73 - 231 Krzęcin

  tel./ fax 95 765 5208

  kontakt:zskrzecin@o2.pl
  NAPISZ do nas


  NASZ BIP: TUTAJ

  bip-krzecin

  POLECAMY

  Polecamy:


  BEZPIECZNY STOK  BEZPIECZNA WODA


  ZAMARZNIĘTE ZBIORNIKI
  KRONIKI KLASOWE


  Panel użytkownika


   Ilo¶ć członków 23 Użytkowników zapisanych


  Użytkownicy online

  ( nikt )

  Szukaj

  Kalendarz


  NASZE GAZETY

  GAZETA SAMORZˇDU SP W Krzęcinie


 • NR5 (listopad 2013)
 • GAZETA SAMORZˇDU GIMNAZJUM  © 2009 Zespół Szkół w Krzęcinie


  73- 231 Krzęcin


  tel./fax (095) 765 - 52 - 08                                                   e-mail:zskrzecin@o2.pl

                            

  smile


  GuppY - http://www.freeguppy.org/    Site powered by GuppY v4.5.18 © 2004-2005 - CeCILL Free License   GuppY - http://www.freeguppy.org/

  Strona załadowana w 0.15 sekundę