Nasza Szkoła

+ Absolwenci GIMNAZJUM
+ Absolwenci Gimnazjum 2001/2008
+ Absolwenci SP
+ Aktualności
+ Dyrekcja szkoły
+ Historia szkoły
+ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
+ Kalendarium
+ Nasz Patron
+ Nauczyciele
+ Opieka pedagogiczna
+ Osiągnięcia
+ PROJEKT EDUKACYJNY
+ PSO
+ Pracownicy obsługi
+ Sport w szkole
+ Sprawdzian po kl VI
+ Statut
+ Szkolny zestaw programów
+ WSO
+ Wyniki klasyfikacji

Uczniowie i Rodzice

+ AKTUALNE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU I EGZAMINU
+ AKTUALNE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU I EGZAMINU
+ DYSLEKSJA
+ Egzamin gimnazjalny
+ INFORMACJE
+ PODRĘCZNIKI 2012/2013
+ PODRĘCZNIKI 2013/2014
+ PODRĘCZNIKI 2014/2015
+ Piszą o nas
+ Programy nauczania
+ Sprawdzian po kl VI
+ Szkolny Klub Europejski
+ Słowo Dyrektora
+ TELEFONY
+ Tylko słabi gracze biorą dopalacze

Plany lekcji - Plan dowożenia


Plan lekcji na rok szkolny  2014/2015:

I SEMESTR 2014/2015

Dowożenie w  roku szkolnym  2014/2015


 

 
REKRUTACJA 2014/2015

Szczegóły w linkach poniżej:

Inne druki, np. wnioski i podania dostępne są w sekretariacie szkoły.


Światełko do nieba


Licznik

   odwiedzający

   odwiedzających online


Pobierz

+ DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
+ Dla Nauczycieli
+ Dla Rodziców
+ Dla nauczycieli
+ Dla ucznia
+ Koło informatyczne
+ Na informatykę
+ Na informatykę klasy I
+ Na informatykę klasy III
+ OMNIBUS LU i LO (kl.I - 2010/2011)
+ OMNIBUS klasa I LU A 2011/2012 (sem.1)

Szukaj

Site Logo


Google


home.gifWitaj na Strona Zespołu Szkół w Krzęcinie woj. zachodniopomorskieUWAGA!!!                UWAGA!!!                    UWAGA!!!


Uwaga rodzice 

uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej

 w Krzęcinie i Filii w Granowie!!!

Prosimy nie  kupować podręczników do języka angielskiego (podręcznik i ćwiczenia) podanych wcześniej na wykazie. Podręczniki te będą zakupione przez szkołę, tak jak pozostałe (elementarz i  materiały ćwiczeniowe).

Zakupić należy tylko podręcznik do nauki religii !

Dyrekcja szkoły


Rekrutacja w Zespole Szkół w Krzęcinie

Komunikat

Informujemy Rodziców, że w naszej szkole rozpoczyna się

rekrutacja na rok szkolny 2014/2015:

 • do Oddziału przedszkolnego w Krzęcinie
 • do Oddziału przedszkolnego w Granowie
 • do klasy pierwszej SP w Krzęcinie
 • do klasy I SF w Granowie
 • do klasy I Gimnazjum w Krzęcinie

  

W dniu zapisu dziecka wymagane są następujące dokumenty:

-   dowód tożsamości rodzica (opiekuna prawnego),

-   dokument  potwierdzający sprawowanie opieki nad nieletnim (dotyczy opiekuna prawnego),

-  wypełnione zgłoszenie (lub wniosek i zgłoszenie) dziecka do szkoły ,

-  kserokopia opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną  lub zespół do spraw    orzekania o niepełnosprawności (o ile dotyczy dziecka),

-   dwa opisane na odwrocie zdjęcia do legitymacji szkolnej.

Kandydaci do gimnazjum są zobowiązani dostarczyć do 1 lipca 2014r. do godz. 15.00 oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej jako potwierdzenie woli przyjęcia (poprzez ich dostarczenie).

Szczegóły w linkach w dziale REKRUTACJA 2014/2015 (lewy panel).


MISJA SZKOŁY

JJesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.


Nasz absolwent:


- dba o rozwój intelektualno-emocjonalny
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
- posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy
- umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć
- rozwija zainteresowania, talenty i pasje
- dostaje się do wymarzonej szkoły
- jest przygotowany do dalszej nauki
- wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie
- zachwycając się różnorodnością świata, umie zachować własną indywidualność
- jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych
- jest kulturalny
- docenia wagę więzi międzyludzkich
- z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w sposób zadawalający jego i innych 
- umie współpracować w grupie

                                                


news.gifOstatnia wiadomośćWYPRAWKA SZKOLNA - autor : Ryszard Przywarty 02/09/2014 @ 12:05

DRUK WNIOSKU: TUTAJ
Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że z Programu Wyprawka Szkolna 2014 mogą skorzystać:

uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;
  uczniowie:
1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) słabosłyszący,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Co nowego w Programie Wyprawka szkolna 2014:

- podniesiono kryterium dochodowe, wynosi ono teraz 539 złotych netto na jedną osobę w rodzinie (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych).
- dofinansowanie do zakupu podręczników do kształcenia w zawodach.
- objęto pomocą nową grupę uprawnionych - do Programu włączeni zostali uczniowie słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, oraz uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Tym samym program obejmuje pomocą wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych. 
- wyłączeni z Programu zostali uczniowie klasy I szkoły podstawowej ze względu na zapewnienie przez ministra właściwego do spraw oświaty bezpłatnych podręczników. Wyjątek od tego założenia stanowią uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy w klasie I szkoły podstawowej mogą otrzymać dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych, w przypadku kiedy nie będą korzystać z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Komu przysługuje pomoc:

1)    uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie

2)    W przypadku uczniów, którzy nie spełniają ww. kryterium dochodowego zachowano możliwość ubiegania się o pomoc dla ucznia, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Każda gmina ma możliwość przyznać taką pomoc do 5% uczniów z klas objętych programem, przekazując dyrektorom szkół limit uczniów, którym dyrektor szkoły może udzielić pomocy poza ww. kryterium dochodowym. 

3)    uczniom niepełnosprawnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na kryterium dochodowe.

Kwoty dofinansowania

Termin składania wniosków:

ustala odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Zgodnie z planowaną realizacją Programu wszyscy rodzice, którzy złożą wnioski o dofinansowanie muszą otrzymać pieniądze do 17 listopada 2014 roku.
Wnioski o przyznanie pomocy dostępne są na stronach internetowych samorządów gminnych.


Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie: 

 Uchwały Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna 
oraz 
 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 1024).
Przedruk ze strony:http://www.bip.krzecin.cil.pl/content.php?cms_id=1969

ZARZĄDZENIE NR 38/2014

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 5 sierpnia  2014 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie

pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2014 r.

w ramach Rządowego programu Wyprawka szkolna

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z r.2013, poz. 594; zm.: Dz.U. z r.2013, poz.645 i 1318; z r.2014, poz.379), w związku z §4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2014 r., poz. 1024), zwanego dalej Rozporządzeniem, zarządza się, co następuje:

§1. 1. Ustalam, że wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu Wyprawka szkolna dla uczniów z terenu Gminy Krzęcin:

1)rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III lub VI szkoły podstawowej oraz w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, o których mowa w §2 ust. 1 Rozporządzenia;

2)niepełnosprawnych, o których mowa w §2   Rozporządzenia;

należy składać we właściwej dla danego ucznia szkole w terminie do dnia 8 września 2014 r.

2. O ustalonym terminie składania wniosków powiadamia się mieszkańców poprzez obwieszczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zamieszczone w gminnych gablotach informacyjnych oraz na stronie BIP.

3. Wzór wniosku, o którym mowa wyżej, określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz dyrektorowi Zespołu Szkół, dla którego Gmina Krzęcin jest organem prowadzącym.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2014-08-05 13:44:05
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-08-05 13:44:05
drukujwyślij link 

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik nr 1 (wprowadzono: 2014-08-05 13:46:23)
 Załącznik nr 2 (wprowadzono: 2014-08-05 13:46:08)
wszystkie dokumenty >>

.../...


RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW


DZIENNIK ELEKTRONICZNY
SPORT W SZKOLE

STRONA Z DZIENNIKIEM


SPORT W SZKOLE


Napisz do nas

Nasz adres:
Zespól Szkół w Krzęcinie
ul. Pogodna 4
  73 - 231 Krzęcin

tel./ fax 95 765 5208

kontakt:zskrzecin@o2.pl
NAPISZ do nas


NASZ BIP: TUTAJ

bip-krzecin

POLECAMY

Polecamy:


BEZPIECZNY STOKBEZPIECZNA WODA


ZAMARZNIĘTE ZBIORNIKI
KRONIKI KLASOWE


Panel użytkownika


 Ilość członków 23 Użytkowników zapisanych


Użytkownicy online

( nikt )

Szukaj

Kalendarz


NASZE GAZETY

GAZETA SAMORZĄDU SP W Krzęcinie


 • NR5 (listopad 2013)
 • GAZETA SAMORZĄDU GIMNAZJUM  © 2009 Zespół Szkół w Krzęcinie


  73- 231 Krzęcin


  tel./fax (095) 765 - 52 - 08                                                   e-mail:zskrzecin@o2.pl

                            

  smile


  GuppY - http://www.freeguppy.org/    Site powered by GuppY v4.5.18 Š 2004-2005 - CeCILL Free License   GuppY - http://www.freeguppy.org/

  Strona załadowana w 0.43 sekundę